СОШ №46 Средняя общеобразовательная школа №46

1. Программная аккредитация

1. Положение о педагогическом совете

2. Положение о школьном самоуправлении

3 Положение о родительском собрании

4 Положение о наставничестве

5. Результаты НЦТ СОШ №46

6. Результаты ОРТ СОШ №46

7. Положение о школьном самоуправлении СОШ 46

8. Пояснительные записки

9. Положение о МО учителей СОШ №46

9. Түшүндүрмө кат

10. Отчет по успеваемости и качеству знаний учащихся СОШ №46 за год

11. 2021-2022-окуу жылына карата өзгөчөлөнгөн жана начар окуган окуучулар менен аткарлычуучу иштер боюнча түзүлгөн иш план

12. Аймактарды өнүктүрүү 2019-ж.

13. Ата-энелерин алмаштыруучу адамдарга

14. Директордун окуу-тарбия иштери боюнча орун басары Жайнакова Б. Ж. 1-11-окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар

15. Директордун окуу-тарбия иштери боюнча орун басары Жайнакова Б. Ж. 1-11-окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар

16. Жаш адистердин мектебинин иш-планы

17. Илим жана техника өндүрүш жумалыгы

18. Кабинеттердин паспорту

19. Маалыматьтык китепкана кызматы

21. Өздүк анализдер

22. Окуу китептеринин аталыштары

23. Окуу китептеринин аталыштары

24. Билим сапаты

25. Комплектование классов

26. Трудовое отношение

27. Положение о школьной почте доверия

28. Тарификация 2021-2022 учебный год

29. Сабактардын жүгүртмөсү

30. Проблемно-ориентированный анализ учебно-воспитательной работы за учебный год

31. Переспективный план работы на 2021-2022 учебный год

32. План работы методического совета

33. Пояснительная записка к предмету Родиноведение