СОШ №46 Средняя общеобразовательная школа №46

Аккредитация

Онлайн сабак учурунда математика мугалими Жайнакова Болдубубу Жунушовнанын түзүп колдонулган видеосабактары. 9-класс Математика.
Республикалык деңгээлде ЭЛТР каналынан жалпы билим берүүчү мектептин 9-классынын окуучулары үчүн көрсөтүлгөн жана азыркы убакта
дагы өз алдынча иштөөдө окуучуларга сунушталып колдонулуп келе жатат. Жалпы видеосабактардын саны 12 видеосабак.

9-класс// Математика// Биквадраттык теңдемелер

9-класс | Геометрия | Кеӊ бурчтун тригонометриялык функциялары

https://www.youtube.com/watch?v=ZDDIXZELW9g